Haircut in My Friend’s Garden at Night

November 28, 2023 | FreeHaircut, Missouri

Cắt tóc dưới bầu trời đầy sao trong khu vườn nhà. The message for today: Every haircut on this journey is a memory, and each memory is special.” Thông điệp cho ngày hôm nay: Mỗi lần cắt tóc trên hành trình này đều là một kỷ niệm và mỗi kỷ niệm đều đặc biệt Hello […]

Haircut at Klondike Park – Nature’s Hidden Oasis

October 26, 2023 | FreeHaircut, GWR, Missouri

In this video, I am taking a haircut journey to share some love at an incredibly beautiful location: on a rocky outcrop with a view overlooking a serene, emerald-green lake in a picturesque forest. Trong video này, Sky sẽ thực hiện hành trình cắt tóc trao đổi lời yêu thương tại một địa điểm vô […]